PLIK DO POBRANIA (KLIKNĄĆ W OBRAZEK)

-OŚWIADCZENIE RODZICA

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „ZIELONE ŁĄKI” W KALISZU W CZASIE PANDEMII COVID-19 OD 1 WRZEŚNIA 2020 - AKTUALIZACJA

 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 1. Osoby pracujące z dziećmi muszą zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m.

 2. Przestrzeń przypadająca na 1 dziecko to 1,5 m2.

 3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.

 6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 7. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 8. W każdej grupie znajduje się termometr bezdotykowy.

 9. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.

 10. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu
  lub dezynfekowany. Po każdorazowym użyciu sprzętu należy go skutecznie zdezynfekować.

 11. Na specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe, ze uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, szczególnym powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. Do dezynfekcji używane będą specjalne środki biobójcze.

 12. Kadra będzie zaopatrzona w maseczki jednorazowe, rękawice jednorazowe, przyłbice oraz fartuchy ochronne. Zgodnie z rekomendacją GIS kadra przedszkolna nie jest zobowiązana do noszenia maseczek, czy przyłbic podczas pracy. Jednak osoby, które chcą mogą chronić siebie przez zasłanianie ust maseczkami lub przyłbicami.

 13. W placówce zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek zgodne z zaleceniami GIS.

 14. Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety. Nie zaleca się stosowania przez dzieci żeli antybakteryjnych.

 15. W toaletach zostaną zamocowane dystrybutory z ręcznikami jednorazowymi.

 16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.

 17. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/opiekunami dziecka.

 18. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 19. Rezygnujemy z wprowadzania obcych osób do placówki, które pracują w innych przedszkolach. Zajęcia takie jak umuzykalnianie i rytmika będą prowadzone przez nauczycieli z naszej placówki.

 20. Rezygnujemy z teatrzyków, warsztatów, zajęć dodatkowych, uroczystości z udziałem osób z zewnątrz i innych atrakcji do czasu ustania epidemii.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Prosimy o przyprowadzanie Dzieci najpóźniej do godziny 9.00. O godz. 9.10 przestrzeń, w której przebywali Rodzice zostanie zdezynfekowana.

 2. Zgodnie z zaleceniami GIS Rodzice nie powinni zbliżać się do Opiekunów na odległość dwóch metrów. W miarę możliwości prosimy o przekazywanie Opiekunom grupy Dzieci bezdotykowo, Starsze Dzieci zachęcajmy do samodzielnego przemieszczenia się do swojego Opiekuna.

 3. Placówka będzie prowadzić rejestr temperatury Dzieci. Temperatura będzie mierzona bezdotykowym termometrem przy odbiorze Dzieci od Rodziców oraz przed wyjściem do domu.

 4. Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką podczas przekazywania dziecka Opiekunowi.

 5. Przekazywanie dziecka Opiekunowi ograniczamy do minimum czasowego.

 6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe; zachęcamy do ustalenia wśród domowników, który Rodzic/ Opiekun będzie obierał i przyprowadzał Dziecko do przedszkola (w miarę możliwości).

 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 8. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, pluszaków itp.

 9. Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby (prosimy o nieprzyprowadzanie Rodzeństwa naszych Podopiecznych do przedszkola).

 10. Kontakt Rodziców z Opiekunami ograniczamy do minimum.

 11. Do przedszkola będą wpuszczane bezwzględnie tylko Dzieci zdrowe, bez objawów przeziębienia np. kataru i kaszlu.

 12. Dzieci muszą codziennie przychodzić w świeżych, czystych ubraniach.

 13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do przedszkola, a także przy wejściu dostawczym tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.

 2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby osoby wchodzące do przedszkola dezynfekowały dłonie przy wejściu, a także zakrywały usta i nos.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.

 4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.

 5. Asystent nauczyciela odpowiedzialna jest za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.

 6. Dyrektor przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników, a także za przygotowywanie kart monitoringu ( pracownik ds. administracyjnych)

 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
  tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:

 • stosowania środków ochrony osobistej,

 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC
  lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.

 1. Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa.
  Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.

 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

 3. Na terenie kuchni przebywać będzie jednocześnie tylko jedna osoba.

 4. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem i nakładaniem posiłków wykonywane będą w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych.

 5. Wszelkie powierzchnie w kuchni zostaną zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie na parterze budynku, znajdujące się miedzy sekretariatem, a gabinetem dyrektora w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.

 5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.

 6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

 7. Niezwłocznie po zaobserwowaniu niepokojących objawów Rodzice zostaną o tym poinformowani telefonicznie wezwani do odbioru Dziecka. Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby z Kadry przedszkola, ubranej w kombinezon ochronny oraz maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać Dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji

 8. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u Dziecka lub Pracownika przedszkole zostanie całościowo zdezynfekowane.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, przypominających zakażenie korona wirusem covid-19 pracownicy przedszkola nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.

 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.

 3. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada sekretariat przedszkola.

 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje społeczny Zastępca dyrektora przedszkola wraz z obsługą.

 7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Procedura wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.

01.09.2020

 

Aleksandra Schlender

 

 

™Created by H. Sowińska

np-zielone-laki.pl